Afdrukken

 

     

De ‘foute verzekeraar’ versus de ‘foute verzekerde’

 (onbehoorlijke) schadeafwikkeling en fraude)

  Dinsdag 2 juli 2013 

 

 

   
Graag nodigt Damste Advocaten u uit voor een bijeenkomst waarin u wordt bijgepraat over verzekering en fraude.

Mw. prof. mr. N. van Tiggele - van der Velde is deze middag onze gastspreker. Zij heeft in april 2012 een zeer geslaagde lezing voor haar relaties verzorgd.

Omdat het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht altijd in beweging is, organiseert "Damste" ook dit jaar weer een lezing over een aansprekend onderwerp binnen het verzekeringsrecht.  

Spreker Mw. prof. mr. N. van Tiggele - van der Velde is sinds 2008 als hoogleraar Verzekeringsrecht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij de aanvaarding van haar leerstoel aan de eerstgenoemde universiteit heeft zij een oratie gehouden over de vraag of onverkwikkelijke afwikkeling van schade een verzekeraar schadeplichtig maakt. De foute verzekeraar dus. Met de aanvaarding van de leerstoel aan de Erasmus Universiteit zal zij – bij wege van tweeluik – juist ingaan op de frauderende verzekerde: de foute verzekerde. Bij de lezing op 2 juli aanstaande brengt zij de beide aspecten bij elkaar. 

Programma

De lezing vindt plaats op dinsdag 2 juli 2013. Vanaf 15.00 is er een ontvangst met koffie en thee. De lezing begint rond 15.30 en duurt tot ongeveer 17.30.

Zowel tijdens de pauze als na de lezing is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.   

Aanmelden

Verzocht wordt u zich tevoren aan te melden via de website www.damste.nl/bijeenkomsten of door middel van het sturen van een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Locatie

De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en zal samen met het definitieve programma uiterlijk een week voor de bijeenkomst bekend worden gemaakt.  

Afdrukken

 

Dinsdag 18 juni 2013  

 

Afleggen collectieve eed/belofte financiele dienstverlener

+

Jaarvergadering 2013

 

AGENDA JAARVERGADERING 2013

LOCATIE    Restaurant Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20 te

                   7554 PV Hengelo

                  (telefoon 074-3676565 / site www.wapenvanbeckum.nl

 

 Programma Jaarvergadering:

1.            Opening

2.            Mededelingen/ingekomen jaarstukken

3.            Verslag algemene ledenvergadering 2012

4.            Verslag secretaris 2012

5.            Verslag penningmeester 2012

6.            Begroting penningmeester 2013

7.            Kascontrolecommissie

8.            Benoeming kascontrolecommissie

9.            Benoeming bestuur 

10.          Profilering FDON

11.          Ledenwerving

12.          Rondvraag

13.          Sluiting

Toelichting punt 3:

Het verslag van de algemene ledenvergadering 2012 wordt u – op verzoek  per e-mail toegezonden. Dit verslag kunt u ook terugvinden op onze site: www.fdon.nl

Toelichting punt 5/6:

Het verslag 2012 / de begroting 2013 van de penningmeester zal vanaf 30 minuten voor de vergadering ter inzage beschikbaar zijn.

Toelichting punt 7/8:

Zittende leden zijn H. Dannenberg, A. Seiger en L. Nauta

De heer H. Dannenberg is aftredend en niet herkiesbaar.

Toelichting punt 9:

Zittende leden Ingrid Boezerooij, Erik vd  Berg en Gerrit Slaghuis per 09.12.2012 (tussentijdse jaarvergadering van 09.12.2009) zijn aftredend. Ingrid Boezerooij en Erik vd Berg zijn herkiesbaar en Gerrit Slaghuis is niet herkiesbaar.

Zittende leden Zehra Ceben, Birgitte Albrecht en Hermi Schoolkate zijn aftredend en herkiesbaar.

Toetredend tot het bestuur is de heer Johan Zomer.

Tot drie dagen voor de Algemene Jaarvergadering kunnen leden aan het secretariaat tegen-kandidaten stellen. Het stellen van tegenkandidaten dient uitsluitend schriftelijk en door minimaal vijf leden te geschieden.

 

Afleggen Eed:

 

Inhoudelijke deel van de avond zal worden verzorgd door de Federatie met inbegrip van de inleiding en eedaflegging.

Om de eed goed te kunnen afleggen moet aan een aantal wettelijke formaliteiten worden voldaan. Wij zullen uw gegevens bij de Federatie bekend dienen te maken en vooraf zal bekend moeten zijn of u voor de eed of de belofte opteert.

Buiten uw n.a.w.-gegevens (incluis aanhef m/v) benodigen wij sowieso uw bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, uw id en het bijbehorende idnummer. Wilt u ook aangeven of u de eed of belofte wilt afleggen.

Wij dienen deze gegevens minimaal vijf dagen voor 18 juni bij de Federatie te hebben aangeleverd.

Tijdens onze bijeenkomst zal Femke de Jong – Struiksma namens de Federatie een lezing geven en een zaaldiscussie leiden met als centrale onderwerp “Herstel van Vertrouwen”. Met ons allen zal in dat kader uitvoerig gediscussieerd worden over de zin (of onzin) van de bankierseed en beroepsethiek in de verzekeringsbranche.  Na afloop zal de eed of belofte afgenomen.

Vooraf zult u worden gevraagd een presentielijst te ondertekenen en benodigen wij u een kopie van uw id. Let op: zonder deze gegevens kunnen wij niets.

Na afloop van de bijeenkomst dient u een akte inzake de eed/belofte te ondertekenen. Deze akte zal door de Federatie worden verzorgd. Voorts zult u een preventielijst dienen te tekenen ter bevestiging, dat u de akte van de Federatie heeft ontvangen. 

==========================================================================================================================

Programma van de avond

1.         18.00 uur    -     18.15 uur                     Ontvangst

2.         18.15 uur    -     18.45 uur                     Jaarvergadering

3.         18.45 uur    -     19.30 uur                     Buffet

4.         19.30 uur                                               Lezing Herstel in Vertrouwen en

                                                                          afleggen EED / BELOFTE door

                                                                          Femke de Jong-Struiksma 

 

 

 

Afdrukken

26 maart 2013 | In gesprek met de AFM

Zalencentrum 'de Poppe'• Holterweg 23,7475 AT Markelo

\

Wat heeft de AFM nu voor ons gedaan?

Voor veel kleine en middelgrote assurantiekantoren blijkt, dat de nieuwe wereld geen reducering van de kosten – zoals is aangegeven - is gaan betekenen, maar juist het tegenovergestelde. Wel is de effectiviteit toegenomen, maar mogelijk ten koste van de continuïteit van het bedrijf.

Hoe “onafhankelijk” denkt de consument, dat wij zijn? Vanuit het perspectief van de consument is het nog altijd een onduidelijke wereld. Aan de heer drs. Wijnand van de Beek, AFM, hebben wij een aantal vragen voorgelegd met het verzoek zijn zienswijze met ons te delen. De thema´s, die zijn aangedragen, laten wij onderstaand de revue passeren:

 

 • Waarom heeft de invoering van de WFT plaatsgevonden (klant - bemiddeling - toezichthouder)
 • Wat is het doel geweest (politiek) voor de invoering van de BGF 03
 • Aantoonbare misser in ons huidig stelsel,
 • Consequenties klantcontact (voorwaarden), klant advies, bemiddelingsrol, verdienmodel, zorgplicht
 • Wat is de visie van de AFM met betrekking tot het feit, dat de consument moeite heeft te wennen aan het betalen voor service. Hij verkiest daarom soms de zichtbare provisieregeling.
 • Wij kennen nog altijd veel excessen, waarom kan niet eerder worden ingegrepen
 • Woekerpolisaffaire is nog steeds niet afgerond. Welke hordes dienen vanuit de visie van de AFM nog genomen te worden en welke streefdatum verwacht AFM te kunnen realiseren.
 • Wat denkt AFM van execution only en hoe levensvatbaar is de toekomst van de levensverzekeringen.
 • Wordt in de toekomst nog met provisie gewerkt voor niet complexe schadeverzekeringen
 • Voorziet AMF nog een level playing field. Indien ja, hoe wordt dit gewaarborgd.

Uiteraard vragen wij u – leden, introducees en gasten – ons jullie knelpunten voor te leggen. Wij zouden deze vragen graag voor 12 maart a.s. via onze site bij uw inschrijving onder opmerkingen willen ontvangen. Deze vragen zullen worden meegenomen in de forumdiscussie met de heer Wijnand van Beek. Wat vindt de AFM zelf? Uw en onze vragen hopen wij beantwoord te zien in de discussie van onze leden/gasten met de heer Wijnand van Beek. Deze discussie staat onder leiding van de heer Akke Vrijmoeth, directeur commercie Univé Stad en Land. Mogen wij uw aanmelding voor deze lezing op korte termijn tegemoetzien! en uiteraard stellen wij alle inbreng voor de discussie zeer op prijs.

Indien u vragen heeft aan de AFM dan verzoeken wij u deze bij de aanmelding onder het kopje opmerking te verwoorden.

Mocht u na uw aanmelding, nog vragen hebben aan de AFM, stel deze dan voor 12 maart per e-mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), zodat wij deze mogelijk kunnen meenemen in de voorbereiding voor de bijeenkomst.

Voor niet leden van de Vereniging voor Financieel Dienstverleners Oost Nederland vragen wij een tegemoetkoming in de kosten van € 10,00 per persoon. Voor alle deelnemers zorgen wij voor broodjes, koffie en thee. Achteraf bestaat de mogelijkheid te netwerken onder het genot van een hapje en drankje.

Tot ziens op 26 maart 2013, ontvangst vanaf 18.00 uur bij zalencentrum 'de Poppe', Holterweg 23,7475 AT Markelo. Start lezing 18.30 uur tot circa 20.00 / 21.30 uur.

Meer artikelen...

FDON tweets

FDON

De RI&E is meer dan een checklist en soms kan het best ingewikkeld zijn. Meer weten? Woensdag 20 november a.s. van… https://t.co/WpIprENA5v

by FDON

 • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
 • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal