Afdrukken

 Verslag van de 63-ste Algemene Ledenvergadering van de FDON d.d.

 

20 mei 2014

Locatie: Wapen van Beckum

Vanaf 18.00 uur ontvangst door de bestuursleden, waarna om 18.22 uur  met de jaarvergadering wordt begonnen, einde 18.53 uur

01. Opening

De  voorzitter, Piet Cornet, heet iedereen van harte welkom.

We zijn als bestuur bezig geweest met de nieuwe ingezette koers om FDON “2.0”neer te zetten en aan te passen naar deze tijd met een vernieuwde website die positief ontvangen is en nieuwe media toe te passen als Linked Inn en Twitter. Ook zoeken we de verbreding in de georganiseerde evenementen.

Afgelopen jaar zijn alle lezingen/netwerkavonden zeer goed bezocht, we streven ernaar om 5/6 activiteiten per jaar te organiseren.

Tevens denken wij, dat wij dit jaar opnieuw interessante lezingen netwerkavonden te bieden hebben en Piet Cornet wenst  ieder dan ook een prettige avond.

02. Mededelingen/Ingekomen stukken

Ingekomen stukken

* Geen ingekomen stukken

Mededelingen

Er ligt een enquête formulier op uw stoel. Hier willen we na elke bijeenkomst gebruik van maken, we verzoeken u om deze in te vullen en eventuele op/aanmerkingen in te vullen en indien u een toevoeging heeft horen we dit graag.

Indien u ons een bericht wil doen dan kan dat via ons mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en aanmeldingen voor de bijeenkomsten graag via de website.

De trend binnen de assurantieclubs is dat we te maken hebben met een dalend aantal leden.

Ook FDON ontkomt hier niet aan, we zouden graag zien dat u uw personeel lid maakt of andere bekenden uit de financiële wereld enthousiast maken. We moeten het doen met elkaar en voor elkaar.

Over 2 jaar bestaat de FDON (TAC) 65 jaar we willen aan de Federatie doorgeven dat we eventueel dan de ALV van de Federatie willen organiseren in 2017

03. Verslag Algemene Ledenvergadering 2013

Geen bijzonderheden. 

04. Verslag Secretaris 2013.

Secretaris Birgitte Albrecht geeft de bestuurssamenstelling aan , de diverse bestuursvergaderingen, Jaarvergadering Federaties Assurantieclubs, evenals de data van de lezingen met bijbehorende thema’s. Zij deelt mee, dat het huidige ledenaantal 215 is. Deze is  gedaald met 18 leden. Ten opzichte van het jaar daarvoor hebben we wel een daling maar door ook nieuwe aanmeldingen is het aantal minder gedaald dan afgelopen jaren.

Zoals ook eerder gememoreerd: t.o.v. het landelijk beeld doen wij nog steeds goed. Mede door een actief ledenwervingsbeleid en belacties om onze leden, die verzuimd hebben of vergeten zijn de ledenbijdrage te voldoen,

Zoals in het openingswoord van onze voorzitter wordt aangegeven: de lezingen worden prima bezocht. Wel willen wij graag groeien en gaan hiervoor nieuwe kanalen aanboren.

Mede met ondersteuning vanuit de federatie.

De meerjarenbegroting 2012/2015 blijft ons aandacht houden en verder, vakinfo naar de leden en ledenwerving.  

Voor de goede orde: ons streven is op onze website www.fdon.nl direct na de lezingen de hand-out van de spreker te plaatsen / het verslag van de lezing zodat men deze nog na kan lezen en eventueel kan downloaden. Niet alle sprekers kunnen om moverende reden aan het plaatsen van een hand-out meewerken.

Momenteel bestaat het bestuur uit 7 mensen er is niemand die aftreed of verkiesbaar is in dit jaar.

Evenals de oproep in alle jaren vraag ik het opnieuw: ideeën voor lezingen, verbeteringen etc. schroom niet dit te mailen naar een van de bestuursleden.

Het mail adres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. deze staat ook vermeld op de site.

Secretaris dankt een ieder die de FDON op welke wijze dan ook, steunen.

 

05. Verslag Penningmeester 2011 

Ingrid Boezerooij neemt de stukken door geen vragen over de winst en verliesrekening

We krijgen dit jaar de laatste uitbetaling van FIDIPE

Het eigen vermogen is licht gedaald van € 46317,00 op 1/1-2013 naar € 44495,05 op 31/12-2013.

Er is een afname van de contributie door een dalend aantal leden.

Er is wel een licht verhoogde contributie opgenomen voor aankomend jaar mede door het feit dat we actief aan het zoeken zijn van sponsoren.

Begroting sluitend te krijgen/houden ledenaantal proberen te verhogen

Donaties proberen deze uit te breiden

Geen grote schommelingen te verwachten aan de kosten kant

 

06. Begroting Penningmeester 2013

Wordt doorgenomen en akkoord bevonden en er zijn geen vragen over.

 

07. Kascontrolecommissie

Kacontrole is akkoord bevonden . Er zijn geen ongerechtigheden gevonden gaf de heer E. Scholten aan. Decharge verleend.

Wel zijn er aandachtspunten die verwoord worden door de heer Scholten

 *De factuur van de website is opgevraagd gaat om een hoog bedrag 

*De kascommissie geeft als advies om de contributie te verhogen.

 

P. Cornet geeft hier een reactie op dat het bestuur dit in overweging heeft maar dat we mede afwachtend zijn op hetgeen de federatie aan het uitwerken is en dat we naar de jaarvergadering van de Federatie daar een standpunt over in gaan nemen.

 

*Graag attentie voor de leden waarvan de contributies niet geïnd kunnen worden.

 

08. Benoeming kascontrolecommissie.

In de kascommissie zitten, Anton Seiger, Erwin Scholten en Leon Nauta. 

Aftredend is de heer Seiger

Mevrouw Wil Graaf is aantredend

 

09. Benoeming Bestuur.

Er is niemand aftreed baar , het bestuur blijft zoals het is bestaan uit 7 personen

 

10. Profilering FDON

Profilering FDON 2014-2017

De invulling van de functies in het bestuur zijn we aan het herschrijven Bezig met een beleidsplan de verwachting is dat deze na de zomer af is.

De kreet die daarin naar voren komt is als je serieus met je vak bezig bent dan ben je lid van een assurantieclub.

Kernwoorden in het beleidsplan zijn:

*Regionaal

*Laag drempelig en uitdagend/uitnodigend

*Actuele informatie, kwalitatief

*Informeel contacten opdoen/leggen

Speerpunten in het beleidsplan zijn oa.

*ledenwerving

*behoud van leden

Dit kunnen we alleen bereiken DOOR / VOOR / MET DE LEDEN! = SAMENWERKEN

Verder uitwerken nieuwe website onder ander aanvullen met nieuwe content

Er is een Linked-Inn en Twitter account graag hierop reageren en input geven

De beursbengel was in het verleden verbonden aan het lidmaatschap.

Door een kosten overweging in het verleden is dit geschrapt

Het is waarschijnlijk het enige kennisblad van onze branche en heeft ook nieuwe lezers nodig anders zou het kunnen zijn dat het blad verdwijnt. Als bestuur hebben we besloten om u een 1-jarig abonnement te geven op de beursbengel voor een vernieuwde kennis making met het blad. Om daarna voor u zelf een keuze te maken om het zelfstandig voort te zetten.

Door NIBE-SVV krijgt u hierbij tot aan het eind van het jaar een login voor een PA actueel programma waar u gebruik van kunt maken.

Opleiding

Als bestuur zijn we bezig om de WFT (PE) Plus opleidingen in de regio te gaan organiseren.

Er zijn gesprekken gaande hierover met NIBE-SVV / Lindenhaege / EFD is een eigen opleidingsinstituut aan het opstarten. In de loop van het jaar zullen we u een programma gaan aanbieden.

Lezingen / netwerkbijeenkomsten

*U kunt zichzelf presenteren – wie u bent en wat u doet

*Uitbreiden van de lezingen/netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken van 5/6 naar 8 per jaar

AM blad/signalen is in andere handen gekomen, is een glossy blad geworden.

De verwachting is dat dit blad/signalen  € 155,- per jaar gaat kosten. Tevens willen ze hier een platform van maken voor de financiële wereld en AM signalen uitbreiden.

De federatie heeft contact met de AM om te kijken of ze voor alle leden van de assurantieclubs een deal kunnen sluiten om dit tegen een zeer gereduceerd tarief te kunnen aanbieden mede om hierdoor ook meer nieuwe leden te werven.

De huidige contributie van € 40,- volstaat dan niet meer, tevens door uitbreiding van de lezingen, netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Als bestuur hebben we besloten om de federatie een mandaat te geven om een deal te sluiten. Mede afhankelijk van de kosten willen we voor volgend jaar een contributie verhoging doorvoeren maar deze zal later in het jaar bekend gemaakt worden daar we dan weten wat de kosten zijn.

11. Ledenwerving

*Het bestuur blijft actief naar nieuwe leden zoeken

*Mede in samenwerking met de federatie

*Introducés actief benaderen nadat ze een lezing bezocht hebben

*Via nieuwe media LinkedIn en Twitter

*Ook graag interactie vanuit de leden zelf is gewenst!

 

12. Rondvraag

Geen vragen

 

13. Sluiting

Piet Cornet bedankt alle aanwezigen in de zaal voor hun komst en inbreng.

 

Afdrukken

 

Bijeenkomst 10 maart te Beckum

 

Afgelopen 10 maart waren we met ruim 30 personen aanwezig in Beckum. We hadden voor het eerst een bedrijfspresentatie en 2 sprekers. Helaas bleek één van de sprekers , Herman Deijk ziek te zijn geworden en kon hij ons niet bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenadvies. Rond 18.15 werd er gestart met een klein buffet.

 

IMG_0634.JPG

 

Ons lid Ingrid Spekhorst gaf een presentatie over haar bedrijf PensioenMatch Twente en vertelde onder meer wat zij voor de leden van onze club kan betekenen. Dit leverde haar achteraf al enkele contacten op. Als andere leden zich ook willen melden voor ene korte presentatie van het eigen bedrijf meldt U dan bij het bestuur.

 

IMG_0633.JPG

 

 

 

 

 

Hierna gaf Ruud van Bommel van D&O ons een goed beeld  van wat nu eigenlijk “Dienstverlening op maat” inhoudt. Onder meer aan de hand van voorbeelden liet Ruud  zien wat dit inhoudt. Tijdens zijn presentatie ontstond herhaaldelijk een levendige discussie.

 

IMG_0637.JPG

 

 

 

IMG_0635.JPG

 

Na  afloop van de bijeenkomst was er ruimschoots gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten en contacten op te doen  weer aan te halen. 21 april staat de volgende bijeenkomst gepland met als gastspreker Fred de Jong.

 

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal