Afdrukken

Verslag van de 62-ste Algemene Ledenvergadering van de FDON d.d.
18 juni 2013
Locatie: Wapen van BeckumVanaf 18.00 uur ontvangst door de bestuursleden, waarna om ongeveer 18.20 uur  met de jaarvergadering wordt begonnen, einde 18.54.

01. Opening

De  voorzitter, Piet Cornet, heet iedereen van harte welkom.
We zijn als bestuur druk bezig geweest met het opzetten van een nieuwe website  en eind 2012 is deze in de lucht gekomen inclusief een nieuw logo. Tevens zijn we  bezig om met de FDON een vertaalslag te maken naar deze tijd ; en zijn nu actief op Twitter en LinkedIn.
 Afgelopen jaar zijn alle lezingen/netwerkavonden zeer goed bezocht, we streven ernaar om 5/6 activiteiten per jaar te organiseren.
Tevens denken wij, dat wij dit jaar opnieuw interessante lezingen netwerkavonden te bieden hebben en Piet Cornet wenst  ieder dan ook een prettige avond.

02. Mededelingen/Ingekomen stukken

Ingekomen stukken

  • Geen ingekomen stukken


Mededelingen in overweging wordt genomen dat er waarschijnlijk een contributie verhoging aanstaande is.

03. Verslag Algemene Ledenvergadering 2012

Geen bijzonderheden.

04. Verslag Secretaris 2012.

Secretaris Birgitte Albrecht geeft de bestuurssamenstelling aan , de diverse bestuursvergaderingen, Jaarvergadering Federaties Assurantieclubs, evenals de data van de lezingen met bijbehorende thema’s. Zij deelt mee, dat het huidige ledenaantal 231 is. Deze is  gedaald met 28 leden.
Zoals ook eerder gememoreerd: t.o.v. het landelijk beeld doen wij nog steeds goed. Mede door een actief ledenwervingsbeleid en belacties om onze leden, die verzuimd hebben of vergeten zijn de ledenbijdrage te voldoen,
Zoals in het openingswoord van onze voorzitter wordt aangegeven: de lezingen worden prima bezocht. Wel willen wij graag groeien en gaan hiervoor nieuwe kanalen aanboren.
Mede met ondersteuning vanuit de federatie.
De meerjarenbegroting 2012/2015 blijft ons aandacht houden en verder, vakinfo naar de leden en ledenwerving. 
Voor de goede orde: ons streven is op onze website www.fdon.nl direct na de lezingen de hand-out van de spreker te plaatsen / het verslag van de lezing zodat men deze nog na kan lezen en eventueel kan downloaden. Niet alle sprekers kunnen om moverende reden aan het plaatsen van een hand-out meewerken.
Momenteel bestaat het bestuur uit 7 mensen en er zijn geen bezwaren binnen gekomen op de voordracht van Johan Zomer. Dus vanaf heden uit 8 mensen.
Evenals de oproep in alle jaren vraag ik het opnieuw: ideeën voor lezingen, verbeteringen etc. schroom niet dit te mailen naar een van de bestuursleden.
Het mail adres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. deze staat ook vermeld op de site.
Secretaris dankt een ieder die de FDON op welke wijze dan ook, steunen.

05. Verslag Penningmeester 2011

Ingrid Boezerooij neemt de stukken door geen vragen over de winst en verliesrekening

Dhr. Harmsen vraagt:
 Of er specifieke redenen zijn om het eigen vermogen hoog te houden;
Het eigen vermogen is afgelopen jaren verhoogd door de bijdrage van FIDIPE, aankomend jaar zal er nog een maal een uitkering vanuit plaats vinden zodra de opheffing een feit is.
Hoe hoog deze uitkering zal zijn is nog niet bekend.
Het doel van de vereniging in het algemeen is niet om winst te maken.
Wel is het een prettige bijkomstigheid daar FDON aankomende jaren een keer aan de beurt is om een Federatie jaarvergadering te organiseren. Dit is nog nooit door FDON georganiseerd dus zijn we een keer aan de beurt. Al zal de doelstelling zijn dit met zo weinig mogelijk eigen vermogen te bekostigen.

Begroting sluitend te krijgen/houden ledenaantal proberen te verhogen
Donaties proberen deze uit te breiden
Geen grote schommelingen te verwachten aan de kosten kant

06. Begroting Penningmeester 2012

Wordt doorgenomen en akkoord bevonden.


07. Kascontrolecommissie

Kacontrole is akkoord bevonden . Er zijn geen ongerechtigheden gevonden gaf de heer Nauta aan. Decharge verleend.

08. Benoeming kascontrolecommissie.

In de kascommissie zitten Henri Danneberg, Anton Seiger en Leon Nauta.
Aftredend is de heer Dannenberg
De heer Erwin Scholten is aantredend

09. Benoeming Bestuur.

De heer Johan Zomer is voorgedragen er zijn geen bezwaren of andere personen voor gedragen. Dus bij deze is de heer Zomer toegetreden als bestuurslid.

Zittende leden Ingrid Boezerooij en Erik van de Berg zijn aftreedbaar en hebben aangegeven om nogmaals een periode zitting te willen nemen in het bestuur. (per 09/12-2012 in een tussentijdse jaarvergadering benoemd)

Zittend lid Gerrit Slaghuis (per 9/12-2012 in een tussentijdse jaarvergadering benoemd) )is aftreedbaar en is niet herkiesbaar hij heeft te kennen gegeven om af te treden. Piet Cornet, bedankt Gerrit voor zijn inzet van afgelopen jaren en vraagt of dat we op hem een beroep mogen blijven doen. Hij staat hier zeker open voor.

Zittende leden Zehra Ceben, Hermi Schoolkate en Birgitte Albrecht zijn aftredend en herkiesbaar.

. (tot drie dagen voor de algemene jaarvergadering kunnen leden aan het secretariaat tegen kandidaten stellen. Het stellen van tegenkandidaten dient uitsluitend schriftelijk en door minimaal vijf leden te geschieden)


10. Profilering FDON

Johan Zomer stelt zich. voor
Hij geeft een presentatie over hetgeen waar FDON mee bezig is op Twitter en LinkedIn
Via Twitter worden oa de lezingen kenbaar gemaakt en stellingen neergezet waarop een ieder kan reageren. Meld u zich aan, zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste updates en deel deze zodat uw volgers ook op de hoogte zijn van hetgeen FDON doet.

Op Linked-in is een besloten groep aangemaakt alleen voor de leden van FDON het is de bedoeling om hierop te netwerken, informatie door te geven en er kunnen vraag stukken voorgelegd worden. Ook hiervoor de vraag meld u aan!!

Door deze nieuwe media te gebruiken hopen we meer interactie te krijgen tussen onze leden.

Tevens presentatie nieuwe site.

De heer Scholten vraagt:
 Waarom geen lijst van alle leden op de site – Piet Cornet geeft aan dat dit een vraagstelling zou kunnen zijn
Samenstelling bestuur ;  staat vermeld onder over ons

11. Ledenwerving

-Het bestuur blijft actief naar nieuwe leden zoeken
-Mede in samenwerking met de federatie
-Introducés actief benaderen nadat ze een lezing bezocht hebben
-Via nieuwe media LinkedIn en Twitter
-Ook graag interactie vanuit de leden zelf is gewenst!

12. Rondvraag

De heer Erwin Scholten vraagt:
 Moet er voor de heer Johan Zomer niet formeel goedkeuring gevraagd worden?
Piet Cornet geeft aan dat in de statuten staat dat dit alleen is bij een tegenstelling van kandidaten

Tevens ontvangt hij graag de statuten en het huishoudelijk reglement, Birgitte Albrecht zal er zorg voor dragen dat de heer Scholten deze in zijn bezit krijgt.

De heer Andriol geeft aan dat Damstee een lezing geeft op 2 juli en nodigt alle leden van de FDON uit om hierbij aanwezig te zijn.
De spreekster op deze lezing is mevrouw Professor van Tichelen en het onderwerp de foute verzekerde.

13. Sluiting

Piet Cornet bedankt alle aanwezigen in de zaal voor hun komst en inbreng.
En geeft aan dat na de pauze verder gegaan wordt met het tweede deel van de avond.
Femke de Jonge – Struiksma zal namens de Federatie een lezing geven en een zaaldiscussie leiden met als centrale onderwerp “Herstel van Vertrouwen” Met ons allen zal in dat kader
Uitvoerig gediscussieerd worden over de zin (of onzin) van de bankierseed en beroepsethiek in de verzekeringsbranche. Na afloop zal de eed of belofte afgenomen worden.Voorzitter                                                                    Secretaris

Afdrukken

     

 

FDON TE GAST BIJ DE VHD

16 APRIL 2014

  

 

 

 

 

@VHDAC het genoegen was wederzijds. Bedankt namens #FDON. Voor hulpverleningsvragen weten wij jullie nu te vinden pic.twitter.com/a6C1Mi4Bar

 

 Vandaag waren ruim 70 leden van onze vereniging te gast bij de VerzekeraarsHulpDienst te Deventer.

Gerben Koopman, directeur commercie van de VHD vertelde ons wat in zijn ogen hulpverlening inhoudt en waarom het zo belangrijk is. De VHD is de grootste onafhankelijke hulpdienst van Nederland en werkt samen met verzekeraars en volmachtkantoren.

In 12 talen kunnen relaties/gedupeerden te woord gestaan worden en uiteraard geholpen worden. Kwaliteit in dienst(hulp)verlening staat voorop !

Na afloop werd onder het genot van een drankje nog geruime tijd nagepraat!

@VHDAC

Kijken terug op zeer geslaagde avond met 70 leden @verenigingFDON fijn om kennis te delen. Dank voor jullie komst! pic.twitter.com/jMkAsjd20y

 

 

 

 

 

Geneesk. kosten noodzakelijk op reisverzekering om niet voor verrassingen te komen staan #vhd alarmcentrale #fdonpic.twitter.com/Mb3NnDJhPn

   

 

 

 

Namens het gehele bestuur bedank ik de VHD voor haar gastvrijheid !

Piet Cornet

Voorzitter FDON 

FDON tweets

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal