Afdrukken

Verslag vaktechnische bijeenkomst op 26 maart 2013

In een gezellige ambiance is een kennisbijeenkomst belegd in zalencentrum "de Poppe" in Markelo. De opkomst heeft met meer dan vijftig aanwezigen  ten dele aan de verwachtingen van het bestuur voldaan.
 
De inleider was Wynand van de Beek,manager bij de AFM. Als gespreksleider fungeerde Akke Vrijmoeth, directeur bij Unive Stad en Land in Apeldoorn.
 
Gepoogd werd een discussie los te maken over het "verleden, het heden en toekomst" van de betekenis van de AFM voor de intermediairs. Startpunt daarbij waren de vele vragen die reeds op de website werden gesteld en werden verwoord in de uitnodiging voor deze bijeenkomst. Ook in de vergadering werden vele concrete vragen gesteld aan Wynand van de Beek die daarop niet altijd een helder antwoord had. De meningen binnen de AFM zijn niet altijd eenduidig.
 
De inleider gaf aan dat het verleden feitelijk is begonnen met de invoering van de WFD en de taak en rol van de AFM . Hij gaf aan dat normen en richtlijnen gaandeweg zijn ontwikkeld. Hij was van mening dat er een kwaliteitsimpuls is ontstaan die de branche goed heeft gedaan waardoor de rotte appels zijn verwijderd en het niveau van de intermediairs is gestegen. 
Uiteraard kwamen ook de schandalen rondom diverse producten en diensten aan de orde.
Van de Beek moest toegeven dat de bureaucratie bij de AFM een punt van zorg was en is.
 
Met betrekking tot het heden werd uitvoerig gesproken over het provisieverbod. de discussie uurtje-factuurtje en/of advies maakt vele tongen los.
Volgens Wynand van de Beek is nog steeds sprake van overcapaciteit in de branche. Er zijn momenteel teveel intermediairs.
 
Over de toekomst constateerden de aanwezigen dat meer gefocust moet worden op de (wensen) van de klant. Nagegaan moet worden in hoeverre de klant de producten begrijpt althans wil begrijpen. is het verdienmodel wel in orde of moet gezocht worden naar andere modellen. Ook een algeheel advies kan een oplossing zijn. Van de Beek zet vraagtekens bij de execution only oplossing. Hij verwacht dat de AFM daar op terug komt.
 
Namens het bestuur opende Erik van de Berg de bijeenkomst en sloot de meeting af onder dankzegging aan de beide sprekers.

Afdrukken

Verslag bedrijfsbezoek Twente Milieu


Het bezoek op 21 januari aan de afvalinzamelaar, Twente Milieu, in Enschede was uitermate geslaagd.

Meer dan 45 belangstellenden waren op de uitnodiging ingegaan en lieten de lichte lunch niet aan zich voorbij gaan.

Na een inleiding door de directeur, de heer Albert van Winden, werden de aanwezigen door de gebouwen van de afvalinzamelaar geleid.
 
Albert van Winden gaf aan dat Twente MIlieu in samenwerking met Twence tot een andere en efficiëntere afvalverwerking wil komen.
Zo zal de grijze container op den duur verdwijnen.

Huishoudens zullen nog meer thuis aan afval scheiding moeten doen.
Daartoe komen er drie afvalbakken ter beschikking

  • een voor GFTafval,
  • een voor papier
  • een voor droog sorteerbaar afval.

Het resterende afval zal worden verzameld in (ondergrondse) containers.

Als alle Twentse gemeenten kiezen voor dezelfde aanpak dan zijn de besparingen aanzienlijk.

De werkgelegenheid van het personeel van beide bedrijven zal in stand blijven , ja zelfs kunnen uitbreiden.

Uiteindelijk doel is een afvalloze samenleving in 2030!

Meer artikelen...

FDON tweets

FDON

RT @verenigingFDON: Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (welko…

by FDON

FDON

Ondanks de warmte was het Bedrijfsbezoek FDON aan Rawmilkcompany verfrissend in meerdere opzichten. Verfrissende (w… https://t.co/4bhMojU2id

by FDON

  • Linked In: groups?gid=4777348&trk=group-name
  • Twitter: verenigingFDON

Sponsoren

Monuta

AdViDex

 


Ardantal